معاون پژوهشی وفناوری وزارت علوم:سهم دانشگاهها در انجام طرح های کاربردی در حال افزایش است

معاون پژوهشی وفناوری وزارت علوم:سهم دانشگاهها در انجام طرح های کاربردی در حال افزایش است

سهم دانشگاهها در انجام طرح های کاربردی در حال افزایش است
آدرس کوتاه :