معرفی شبه چارچوب فلز-آلی مبتنی برکبالت برای تهیه ایمین در دمای اتاق توسط محققان دانشگاه اراک

معرفی شبه چارچوب فلز-آلی مبتنی برکبالت برای تهیه ایمین در دمای اتاق توسط محققان دانشگاه اراک

در این کار تحقیقاتی برای اولین بار در ایران از اثر ایجاد نقص در ساختار چارچوب های فلز-آلی (ماف ها) برای تشکیل ترکیبات شبه ماف استفاده شد که ویژگی های آنها بین خواص ماف های اولیه و ترکیبات فلزی می باشد. در حقیقت این ترکیبات خاصیت تخلخل و حفرات موجود در ماف ها را علاوه بر ویژگی های مثبت متال اکسید ها دارا هستند که با ایجاد مراکز فلزی غیر اشباع در چارچوب ماف مادر همراه است. این مراکز فلزی غیر اشباع می توانند به عنوان سایت های اسید لوئیس در واکنش های کاتالیستی مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.
ماف انتخاب شده ترکیب TMU-10 با مراکز فلزی کبالت بود که همه مراکز آن در حالت عادی بصورت اشباع می باشند. پس از انجام عملیات ایجاد نقص، سایت های فلزی غیر اشباع کبالت در ترکیب شبه ماف حاصل شد. از این سایت های فلزی غیر اشباع که سایت های کاتالیستی اسیدی هستند به عنوان مکان های فعال کاتالیستی یک کاتالیست هتروژن در تولید یک مرحله ای ایمین از آنیلین و بنزیل الکل استفاده شد. تشکیل یک مرحله ای ایمین که توسط کاتالیست شبه ماف QT-300 ارتقا یافته است، به دنبال اکسیداسیون هوازی الکل و متعاقب آن تراکم بی هوازی آلدهید واسطه با آنیلین صورت می گیرد.
نتایج این کار تحقیقاتی در مجله ACS Sustainable Chemistry & Engineering با ضریب تاثیر 8.198 به چاپ رسیده است.
 
 
این کار برگرفته از طرح تحقیقاتی در دانشگاه اراک و با مشارکت آقای دکتر محمد یاسر معصومی عضو هیات علمی گروه شیمی و خانم دکتر مینو باقری بوده و نتایج آن در مجله ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 4, 4625-4631 با ضریب تاثیر 8.758 چاپ شده است.
آدرس کوتاه :