معرفی 2 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان اعضای هیات علمی برتر کشور در همکاری جامعه با صنعت

معرفی 2 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان اعضای هیات علمی برتر کشور در همکاری جامعه با صنعت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و ریاست دانشگاه اراک و دکتر مهدی خدایی مطلق عضو هیات علمی گروه علوم دامی به عنوان اعضای هیات علمی موثر در ارتباط جامعه با صنعت در کشور معرفی شدند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدامات زیر را به عنوان گام های ارزنده اعضای هیات علمی معرفی شده در دانشگاه اراک منتشر کرده است:

 

 

آدرس کوتاه :