اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

مقاله ای که کاندید جایزه 1000 دلاری شد

مقاله ای که کاندید جایزه 1000 دلاری شد

مقاله مستخرج از پایان نامه آقای حمید رضا جویپازاده
دانشجوی دکتری شیمی فیزیک تحت سرپرستی  آقای دکتر محمد سلیمان نژادبا عنوان:

''Ab initio intermolecular
potential energy surface of Ne•••NCCN van der Waals complex: Effect of the
place of midbond function on the interaction'' published in Molecular
physics 113 (2015) 3303

کاندید جایزه 1000 دلاری  مجله فیزیک ملکولی انگلستان برای چاپ  مقاله با کیفیت توسط محققین جوان شده است.


دانشکده ها

ویدیو ها