مناقصه دیوارکشی ساختمان کلاس ها

مناقصه دیوارکشی ساختمان کلاس ها

آگهی مناقصۀ عمومی پروژه "دیوارکشی ساختمان کلاس‌ها" دانشگاه اراک نوبت اول

دانشگاه اراک در نظر دارد پروژۀ دیوارکشی ساختمان کلاسهای خود را به صورت فهرست بهاء از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های صلاحیت­دار در موضوع مناقصه واگذار نماید.  لذا از شرکتهای صلاحیت­دار دعوت می­شود از تاریخ 15/11/1398 لغایت 21/11/1398جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند (شماره فراخوان 2098004598000024). مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه­ گزار تا ساعت 18 مورخ 3/12/1398 به آدرس «اراک، میدان بسیج، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه همکف، دبیرخانه» می­باشد. زمان گشایش پاکات مناقصه در ساعت 11 مورخ 4/12/1398 در دانشگاه اراک، دفتر معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی خواهد بود که حضور نماینده قانونی شرکتها در این جلسه آزاد می­باشد. پیشنهاددهندگان باید کلیۀ اسناد و فرمهای پیوست را با قید اینکه مورد قبول است، امضاء و منضم به مهر شرکت نموده، ضمیمه پیشنهاد کرده و نسبت به ثبت و بارگزاری اسناد تکمیل­ شدۀ مناقصه و فرمهای مربوط در سامانه ستاد اقدام و اصل اسناد مناقصه و فرمهای مربوط را تا تاریخ ذکرشده به دبیرخانه مرکزی دانشگاه اراک تحویل نمایند. هزینه درج آگهی به عهده برندۀ مناقصه خواهد بود.

تلفن: 32621510 (086) رایانامه: d-legal@araku.ac.ir

اداره حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه اراک