مناقصه عمومی خرید یک دستگاه طیف سنج ‏ ‏ ‏‎“ICP-OES”‎‏ (نوبت اول)‏

مناقصه عمومی خرید یک دستگاه طیف سنج ‏ ‏ ‏‎“ICP-OES”‎‏ (نوبت اول)‏

موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه طیف سنج ‏ ‏ ‏"ICP-OES"‏ مدل ‏Germany‏‏  Analytik Jena/‎

نام مناقصه­ گزار: دانشگاه اراک

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000 / 000 / 050 / 1 ریال می­ باشد که باید به صورت ضمانت­نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط به نفع دانشگاه اراک تهیه و تسلیم شود.

نحوه تحویل اسناد مناقصه: از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir

نحوه تحویل اسناد مناقصه: شرکت­کنندگان باید پیشنهادات خود را به هر دو طریق زیر ارائه کنند:

اول. بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

دوم. ارسال فیزیکی پاکات به آدرس: اراک، میدان بسیج، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی

جدول زمانی انجام مناقصه:

پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 11 / 3 / 1399

پایان مهلت ارسال فیزیکی و الکترونیکی مدارک و پیشنهادات

تا ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 22 / 3 / 1399

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه

ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 25 / 3 / 1399

 

هزینۀ درج آگهی: بر عهدۀ برندۀ مناقصه است. ‏

 

 

آدرس کوتاه :