مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه اراک ‏(سالن اصلی، سالن فرعی و سالن جلسات)‏ ‏ نوبت اول

مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه اراک ‏(سالن اصلی، سالن فرعی و سالن جلسات)‏ ‏ نوبت اول

مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه اراک ‏(سالن اصلی، سالن فرعی و سالن جلسات)‏ ‏ نوبت اول

مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه اراک (سالن اصلی سالن فرعی و سالن جلسات) (نوبت اول)

موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه اراک (سالن اصلی سالن فرعی و سالن جلسات)

نام مناقصه­ گزار: دانشگاه اراک

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۰۰۰ / ۰۰۰  / ۰۰۰ / ۳ ریال می ­باشد که باید به صورت ضمانت­نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط به نفع دانشگاه اراک تهیه و تسلیم شود.

نحوه تحویل اسناد مناقصه: شرکت­کنندگان باید پیشنهادات خود را به هر دو طریق زیر ارائه کنند:

اول. بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

دوم. ارسال فیزیکی پاکات به آدرس: اراک، میدان بسیج، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی

جدول زمانی انجام مناقصه:

پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت ۱۹ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۹

پایان مهلت ارسال فیزیکی و الکترونیکی مدارک و پیشنهادات

تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۹

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه

ساعت ۱۱ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹

 

هزینۀ درج آگهی: بر عهدۀ برندۀ مناقصه است. ‏

برای مطالعه اسناد مناقصه به سامانه ستاد ایران مراجعه کنید. (شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۴۵۹۸۰۰۰۰۰۹).

تلفن: ۰۸۶۳۲۶۲۱۵۱۰

اداره حقوقی دانشگاه اراک