اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس دو رشته جدید در دانشگاه

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس دو رشته جدید در دانشگاه

شواری گسترش آموزش عالی با تاسیس دو رشته جدید در دانشگاه اراک موافقت کرد.

بنا بر گزارش معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک به همت مسئولین دانشگاه و پیگیریهای صورت گرفته همکاران در دانشگاه اراک مجوز تاسیس دو رشته  مهندسی مواد–شکل دادن فلزات و مهندسی مکانیک–تبدیل انرژی در مقطع کارشناسی ارشد در شواری گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 22/8/1395 موافقت قطعی به عمل آمد.

بنا برگزارش معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی،  دانشگاه اراک در ترم آینده در رشته های جدید مهندسی دانشجو پذیرش خواهد نمود.


دانشکده ها

ویدیو ها