نام 7 عضو هیأت علمی دانشگاه اراک در جدیدترین فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت

نام 7 عضو هیأت علمی دانشگاه اراک در جدیدترین فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، و به نقل از معاونت پژوهشی و فناوری، 7  نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند. دکتر منصور قربان‌پور، دکتر علی خدیوی، دکتر محمد یاسر معصومی، دکتر سید محسن حسینی، دکتر حامد صفی‌خانی، دکتر سعید سلیمانی و دکتر خلیل فقیهی اخیرا در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفته‌اند.

پژوهشگران دانشگاه استنفورد اخیرا با استفاده از داده‌های پایگاه اسکوپوس اقدام به ایجاد پایگاه داده و محاسبه شاخصی به نام «شاخص استنادی مرکب» کرده‌اند. هدف این پایگاه داده، ارائه مجموعه‌ای از سنجه‌های استنادی استاندارد شده برای ارزیابی تاثیر استنادی دانشمندان در رشته‌ها و حوزه‌های علمی متنوع در سطح جهان است. در واقع شاخص استنادی مرکب  که در سال 2016 معرفی شد، ترکیبی از چند شاخص استنادی مجزا است که مبتنی بر تعداد استنادات دریافتی مقالات دانشمندان و جایگاه‌های نویسندگی آن‌ها (الگوی هم-نویسندگی) و شاخص هرش است. این تحقیق که بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس انجام پذیرفته است، دانشمندان را در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی کرده است. شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی، انتشار حداقل پنج مقاله بود که در مجموع تقریباً هشت میلیون دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که در لیست نهایی علاوه بر یکصد هزار نفر برتر، دو درصد برتر در هر حوزه موضوعی نیز به فهرست نهایی اضافه شده‌اند. بر اساس تازه‌ترین به‌روزرسانی این پایگاه داده  بر اساس دامنه پوشش داده‌ها از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۱، فهرست دربرگیرنده نویسندگان پراستناد براساس شاخص استنادی مرکب و جزو دو درصد پراستناد معرفی شده‌اند. این اسامی در دو سطح معرفی شده اند که در یک روش صرفا محاسبه استنادات فقط در سال ۲۰۲۱، ۱۸۷۰ پژوهشگر از بین تعداد کل ۲۰۰ هزار و ۴۰۹ پژوهشگر بین‌المللی با وابستگی سازمانی ایران معرفی شده اند که اسامی شش تن از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک، دکتر منصور قربان‌پور، دکتر علی خدیوی، دکتر محمد یاسر معصومی، دکتر سید محسن حسینی، دکتر حامد صفی‌خانی و دکتر سعید سلیمانی در این فهرست قرار دارند.

همچنین در روش دوم، با محاسبه استنادات در طول دوره خدمت علمی در بازه ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۱، تعداد ۷۱۵ پژوهشگر با وابستگی سازمانی ایران از بین تعداد کل ۱۹۵ هزار و ۶۰۵ پژوهشگر بین‌المللی معرفی شده‌اند که نام دکتر خلیل فقیهی از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در این فهرست چشم نوازی می‌کند.