اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

نتایج سفرریاست محترم جمهور و هیات دولت به استان مرکزی برای دانشگاه اراک

نتایج سفرریاست محترم جمهور و هیات دولت به استان مرکزی برای دانشگاه اراک

پیرو سفر استانی هیات محترم دولت به استان مرکزی  مورخ 95/8/2 با لطف و عنایت ریاست محترم جمهوری و پیگیری مسئولین دانشگاه اراک موارد ذیل به تصویب رسید که طی نامه های شماره 6/255783 مورخ 95/11/13 معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و 137239 مورخ 95/11/5 و 937736 مورخ 95/10/14 معاون اجرایی ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به این دانشگاه ابلاغ گردید.

1-اختصاص مبالغ 104/800 و 40/000 میلیون ریال به ترتیب از محل های طرح با شماره طبقه بندی 1803025131 و سایر منابع جهت پروژه احداث خوابگاه پسران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی وکتابخانه و مرکز انفورماتیک.

2- مبالغ 40/000 و 20/000 میلیون ریال به ترتیب از محل طرح با شماره طبقه بندی 1803025306 و سایرمنابع جهت پروژه احداث و تجهیز آمفی تئاتر در سال 95 و 96 اختصاص یافت.

همچنین طی نامه شماره 942813  مورخ 95/10/15 جناب آقای دکتر نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور بر تامین 100 درصد منابع مالی پروژه های مذکور تاکید گردیده است.

امید است با هزینه مبالغ مذکور شاهد رشد بیش از پیش و ارتقاء جایگاه دانشگاه اراک باشیم.

تصاویرنامه های مذکور نیز جهت استحضار عزیزان دانشگاهی در لینک های زیر قرار دارد .

لینک نامه شماره 6/255783 مورخ 95/11/13 معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم

لینک نامه 137239  مورخ 95/11/5 معاون اجرایی ریاست جمهوری

لینک نامه 937736 مورخ 95/10/14 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

لینک نامه 942813  مورخ 95/10/15 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور


دانشکده ها

ویدیو ها