نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم

به اطلاع دانشـجویان محترم می رساند؛
  امتحانات پایان نیمسال 4002 مقطع کارشنـاسی ارشـد و دکترا به صـورت حضـوری برگزار خواهد شد.
 امتحانات پایان نیمسال 4002 مقطع کاردانی و کارشناسی به شرح زیر به تصویب رسید:
الف) کلاس های درسی مقطع کاردانی و کارشناسی ورودی مهر 97 (971- نیم سال هشتم بر اساس چارت درسی) و ورودی بهمن 97 (972- نیم سال هفتم بر اساس چارت درسی) که کلاس های درسی آنان به صورت حضوری برگزار گردیده بود، امتحانات این دسته از دانشجویان به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
ب) امتحانات دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی در نیمسال 4002 (به جز ورودی های مورد اشاره در بند الف) که کلاس های درسی آنان در طول نیمسال به صورت مجازی برگزار گردیده بود امتحانات پایان نیمسال این دسته از دانشجویان به صورت مجازی و در بستر lms برگزار خواهد شد.