نخستین جلسه شورای بهبود رتبه (رنکینگ) دانشگاه اراک تشکیل گردید.

نخستین جلسه شورای بهبود رتبه (رنکینگ) دانشگاه اراک تشکیل گردید.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک: نخستین جلسه شورای بهبود رتبه (رنکینگ) دانشگاه اراک در روز یکشنبه مورخ ۲۹ بهمن در سالن جلسات دانشکده علوم پایه با حضور رییس محترم دانشگاه و سایر اعضا تشکیل گردید. در این جلسه، آخرین وضعیت رنکینگ دانشگاه اراک در نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی مرور گردید و پیشنهادات و مصوبات اعضا جهت بهبود رنکینگ دانشگاه اراک در کوتاه مدت و میان مدت به تصویب رسید.