نشست با مسئولین خوابگاههای غیر دولتی

نشست با مسئولین خوابگاههای غیر دولتی


نشست با مسئولین خوابگاههای غیر دولتی اولین نشست توجیهی مسئولین خوابگاههای با حضور کلیه مسئولین خوابگاههای غیر دولتی جهت آشنایی با دستورالعمل جدید خوابگاههای غیر دولتی در سالن اجتماعات دانشگاه اراک برگزا رگردید

نشست با مسئولین خوابگاههای غیر دولتی

نشست با مسئولین خوابگاههای غیر دولتی اولین نشست توجیهی مسئولین خوابگاههای با حضور کلیه مسئولین خوابگاههای غیر دولتی جهت آشنایی با دستورالعمل جدید خوابگاههای غیر دولتی در سالن اجتماعات دانشگاه اراک برگزا رگردید

نشست با مسئولین خوابگاههای غیر دولتی

اولین نشست توجیهی مسئولین خوابگاههای با حضور کلیه مسئولین خوابگاههای غیر دولتی جهت آشنایی با دستورالعمل جدید خوابگاههای غیر دولتی در سالن اجتماعات دانشگاه اراک برگزا رگردید .

محمد جمال باقری مدیر دانشجوئی دانشگاه اراک دراین باره بیان داشتند؛ دراین جلسه مسئولین خوابگاههای غیردولتی با فرایند های اخذ مجوز فعالیت خوابگاهی آشنا شدند .

ایشان دربخشی دیگر از سخنان خوددرزمینه ایجاد شرایط مناسب و مطلوب برای دانشجویان درخوابگاهها مباحث و مواردی را مطرح کردند.

کدخبر:910-110

6 آبانماه 1394

واحد خبرروابط عمومی

آدرس کوتاه :