نشست خاطره گویی پیشکسوتان دفاع مقدس در دانشگاه اراک برگزار شد.

به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزاد سازی خرمشهر

نشست خاطره گویی پیشکسوتان دفاع مقدس در دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک به همت بسیج اساتید و کارکنان ، به مناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهرنشست خاطره گویی پیشکسوتان دفاع مقدس در دانشگاه اراک برگزار شد.

آدرس کوتاه :