نشست مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه فناوری راهبردی در دانشگاه اراک برگزار شد.

نشست مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه فناوری راهبردی در دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک این نشست با هدف استقرار استاندارد های آزمایشگاهی ،ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها،برقراری و ارتباط بین آزمایشگاه ها و... با حضور جمعی از مدیران آزمایشگاه های دانشگاه ها،مراکز تحقیقاتی و صنایع مستقر در استان سه شنبه دوم خرداد در دانشگاه اراک برگزار شد. در پایان شرکت کنندگان در این نشست از آزمایشگاه های دانشکده علوم پایه و آزمایشگاه مرکزی بازدید کردند.