نشست مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با مدیر کل شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

نشست مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با مدیر کل شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ در این نشست که در روز شنبه 24 آذرماه در دفتر جناب آقای دکتر اولیائی مدیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران برگزار شد، دکتر خسروی مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گزارشی از عملکرد آزمایشگاه مرکزی، میزان پیشرفت ساختمان فیزیکی آزمایشگاه و همچنین وضعیت دستگاه­های موجود ارائه نمودند. ایشان با اشاره به نیاز به سکوبندی و افتتاح هر چه سریع تر ساختمان فیزیکی آزمایشگاه و همچنین سرویس و تعمیر به موقع دستگاه ها، بر لزوم حمایت ویژه وزارتخانه از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک تأکید داشتند.

دکتر اولیائی مدیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران نیز با مثبت ارزیابی کردن گزارش ارائه شده  و اعلام رضایت از ساخت فضای فیزیکی آزمایشگاه و متمرکز کردن دستگاه های  آنالیز مختلف و با اشاره به پتانسیل و توانمندی دانشگاه، افق پیش رو را روشن ارزیابی نموده و قول دادند در اولین فرصت از دانشگاه اراک بازدید کرده و از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حمایت بیشتر و بهتری به عمل آورند.

آدرس کوتاه :