نشست مدیر عامل پالایشگاه در دانشکده فنی و مهندسی

نشست مدیر عامل پالایشگاه در دانشکده فنی و مهندسی


نشست مدیر عامل پالایشگاه در دانشکده فنی و مهندسی دومین نشست مدیر عامل و معاونین پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند با رئیس و اعضاء هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی در سالن جلسات دانشکده برگزار گردید . دکترحمیدی رئیس دانشگاه اراک دراین نشست اظهار داشتند،آنچه امروز برای کشورازاهمیت برخورداراست کاربردی کردن علم درجامعه است در این صورت کشور به سمت رشدو توسعه پیش خواهد رفت .رئیس دانشگاه اراک تاکید نمودند در دو سه سال اخیر دانشگاه اراک گام های بلندی دراین زمینه برداشته ؛ثبت دو شرکت بر اساس قانون زمینه را برای فعالیت محققان وپژوهشگران بصورت مطمئن فراهم نموده و با تغییر مدیران هیچ خللی درادامه کارصورت نخواهد گرفت .

نشست مدیر عامل پالایشگاه در دانشکده فنی و مهندسی

نشست مدیر عامل پالایشگاه در دانشکده فنی و مهندسی دومین نشست مدیر عامل و معاونین پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند با رئیس و اعضاء هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی در سالن جلسات دانشکده برگزار گردید . دکترحمیدی رئیس دانشگاه اراک دراین نشست اظهار داشتند،آنچه امروز برای کشورازاهمیت برخورداراست کاربردی کردن علم درجامعه است در این صورت کشور به سمت رشدو توسعه پیش خواهد رفت .رئیس دانشگاه اراک تاکید نمودند در دو سه سال اخیر دانشگاه اراک گام های بلندی دراین زمینه برداشته ؛ثبت دو شرکت بر اساس قانون زمینه را برای فعالیت محققان وپژوهشگران بصورت مطمئن فراهم نموده و با تغییر مدیران هیچ خللی درادامه کارصورت نخواهد گرفت .

نشست مدیرعامل پالایشگاه در دانشکده فنی و مهندسی

دومین نشست مدیرعامل و معاونین پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند با رئیس و اعضاء هیات علمی دانشکده
فنی و مهندسی در سالن جلسات دانشکده برگزار گردید .

دکترحمیدی رئیس دانشگاه اراک دراین نشست اظهار داشتند،آنچه امروز برای کشورازاهمیت برخورداراست کاربردی
کردن علم درجامعه است در این صورت کشور به سمت رشدو توسعه پیش خواهد رفت .رئیس دانشگاه اراک تاکید نمودند در دو سه سال اخیر دانشگاه اراک گام های بلندی دراین زمینه برداشته ؛ثبت دو شرکت بر اساس قانون زمینه را برای فعالیت محققان وپژوهشگران بصورت مطمئن فراهم نموده و با تغییر مدیران هیچ خللی درادامه کارصورت نخواهد گرفت .

دراین نشست که تعدادی از مهندسان ، کارشناسان و اعضاء هیات علمی حضور داشتند مهندس شیرازی زاده
مدیر عامل پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند از تلاشها و فعالیتهای مهندسان ومتخصصان پالایشگاه در طول مدت تحریم که زمینه را برای تلا ش بیشتر فراهم ساخت و توانستندموفقیتهای بزرگی در راه اندازی ،نگهداری و تعمیرات پالایشگاه انجام دهند مواردی رابیان داشتند .

مدیرعامل پلایشگاه درادامه اظهارداشتند،در پالایشگاه تلاش های خوبی صورتگرفته و درحال حاضربا دانشگاه
اراک وارد همکاری شده است .استفاده از استاتید و بهر گیری از توان علمی آنها  قطعا تاثیر بسزائی دربهبود شرایط خواهد داشت .

گزارش تصویری از مراسم

کد خبر 887-110

11 شهریور ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

 
آدرس کوتاه :