نشست معاون پژوهشی و فناوری و رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم

نشست معاون پژوهشی و فناوری و رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ در این نشست که در روز یک شنبه 98/2/15  در دفتر جناب آقای دکتر نیسی، مدیرکل محترم دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم  برگزار شد؛ دکتر فضلعلی معاون پژوهشی دانشگاه گزارشی از عملکرد آزمایشگاه مرکزی،  میزان پیشرفت ساختمان فیزیکی آزمایشگاه و همچنین وضعیت دستگاه­های موجود ارائه نمودند. ایشان با اشاره به نیاز به سکوبندی و افتتاح هر چه سریع تر ساختمان فیزیکی آزمایشگاه و همچنین سرویس و تعمیر به موقع دستگاه ها، بر لزوم حمایت ویژه وزارتخانه از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک تأکید داشتند.

دکتر نیسی نیز با مثبت ارزیابی کردن گزارش ارائه شده  و اعلام رضایت از ساخت فضای فیزیکی آزمایشگاه و متمرکز کردن دستگاه های  آنالیز مختلف و با اشاره به پتانسیل و توانمندی دانشگاه، افق پیش رو را روشن ارزیابی نموده و نسبت به توجه و حمایت بیشتر از دانشگاه اراک قول مساعد دادند.