نشست هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی با مرتبه استادی

نشست هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی با مرتبه استادی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در نشست هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی با مرتبه استادی موضوعات مختلفی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت از جمله تدوین دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی در خصوص ارتقاء از مرتبه استادی به استاد ممتازی 

آدرس کوتاه :