نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر اعتلای عملکرد زیست محیطی صنعت توزیع نیروی برق؛ مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر اعتلای عملکرد زیست محیطی صنعت توزیع نیروی برق؛ مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

آدرس کوتاه :