نکات و توصیه های مهم در آزمون مجازی ویژه اساتید

نکات و توصیه های مهم در آزمون مجازی ویژه اساتید

از اساتید محترم دانشگاه اراک تقاضا می گردد قبل از برگزاری آزمون مجازی فایل زیر را مطالعه نمایند.

 

نکات و توصیه های مهم در آزمون مجازی ویژه اساتید

 

آدرس کوتاه :