نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه اراک

نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه اراک