همایش استاد دکترعبدالکریم قریب در دانشگاه اراک برگزار خواهد گردید.

همایش استاد دکترعبدالکریم قریب در دانشگاه اراک برگزار خواهد گردید.

همایش استاد دکترعبدالکریم قریب در دانشگاه اراک برگزار خواهد شد. دکتر امام علی شعبانی دبیر علمی همایش در زمینه خاندان دکتر قریب اظهار داشتند ،دکتر قریب یک خانواده زمین شناس تقدیم جامعه نموده است که کاری بسیار بااهمیت و با ارزشی است .تالیف 50جلد کتاب ،450 مقاله علمی در مجلات داخلی و خارجی از جمله فعالیتهای علمی دکترقریب است . به همین دلیل نام ایشان همیشه بر تارک علمی ایران خواهد درخشید .