هیات اندیشه ورز شورای عالی انقلاب فرهنگی در استان مرکزی با موضوع اصلاحات آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها، تشکیل جلسه داد

هیات اندیشه ورز شورای عالی انقلاب فرهنگی در استان مرکزی با موضوع اصلاحات آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها، تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به تنوع مسائل و تکثر ظرفیت‌ها در استان‌های مختلف، با ایجاد هیأت‌های اندیشه‌ورز استانی در دانشگاه مادر مرکز هر استان با هدف تمرکززدایی، حکمرانی شبکه‌ای و مسأله‌محور، استفاده‌ی بهتر از ظرفیت‌ها و مبتنی ‌بر آمایش سرزمین، نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های علم، آموزش عالی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نموده است. در نخستین جلسه اندیشه ورز مذکور که با حضور اعضای آن متشکل از روسای دانشگاه های استان، رییس بنیاد نخبگان استان، رییس پارک علم و فناوری استان، نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نماینده شرکت های دانش بنیان و اعضای حقیقی تشکیل گردید در مورد اصلاحات آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی بحث و بررسی های لازم صورت پذیرفت

آدرس کوتاه :