هیات تحریریه نشریه ندا

پیمان محمدی -مدیر مسئول نشریه ندا

اعضای هیات تحریریه: پیمان نمامیان - سجاد مولوی- مجتبی سمیعی- مریم غلامی- زهرا امانی-فرانک شمشیری-محمدجواد ملک حسینی

راه های ارتباطی با نشریه ندا:

peymanm874@gmail.com

086-32621864

@journalaraku

آدرس کوتاه :