ورزش باید از یک کار فوق برنامه به متن برنامه ریزی روزانه دانشجویان تبدیل شود.

ورزش باید از یک کار فوق برنامه به متن برنامه ریزی روزانه دانشجویان تبدیل شود.


جلسه شورای عالی ورزش به ریاست دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک:

ورزش باید از یک کار فوق برنامه به متن برنامه ریزی روزانه دانشجویان تبدیل شود.

جلسه شورای عالی ورزش به ریاست دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،جلسه شورای عالی ورزش به ریاست دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک و با حضور اعضای این شورا متشکل از برخی از اعضای دانشکده تربیت بدنی، کارمندان اداره تربیت بدنی، دانشجویان فعال انجمن های ورزشی و معاونت دانشجویی و معاونت پشتیبانی و اداری و مالی دانشگاه برگزار شد.

دکتر ذوالفقاری در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش ورزش دربهبود کیفیت زندگی دانشجویی گفت: ورزش باید از یک کار فوق برنامه به یک کار متنی و در بطن برنامه‌ریزی تمامی دانشجویان تبدیل شود.

وی افزود: باید روح معنوی و فرهنگی در ورزش دانشگاه دمیده شود تا برداشت و نتیجه ای چند جانبه از حیطه ورزش دانشجویان داشته باشیم.

دکتر مستعان معاون دانشجویی دانشگاه با اشاره به رویکردهای این معاونت در حوزه ورزش گفت: در موضوع ورزش دانشگاهی، باید با برنامه جدی‌تر و محوری‌تر عمل شود و ضمن اختصاص دادن بودجه‌ای بیشتر به این حوزه، از ورزش قهرمانی و همگانی حمایت بیشتری شود.

دکتر زهره‌وندیان رئیس اداره تربیت‌بدنی دانشگاه نیز در ادامه، با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه های این اداره در سال ۱۴۰۲ به دستاورد‌های ورزشی دانشگاه اراک و پیشرفت و فراگیری ورزش در بین دانشجویان و کارکنان دانشگاه اشاره کرد.

نمایندگان دانشجویان نیز در این جلسه، ضمن مطرح کردن مطالبات برحق سایر دانشجویان در حضور مسئولین دانشگاه، خواستار حمایت بیشتر مسئولین از حوزه تربیت بدنی و ورزش دانشگاه و بیشتر دیده شدن فعاایت‌های دانشجویان در این زمینه شدند.

 

آدرس کوتاه :