ورزش باید از یک کار فوق برنامه به متن برنامه ریزی روزانه دانشجویان تبدیل شود.

دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک:

ورزش باید از یک کار فوق برنامه به متن برنامه ریزی روزانه دانشجویان تبدیل شود.

جلسه شورای عالی ورزش به ریاست دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،جلسه شورای عالی ورزش به ریاست دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک و با حضور اعضای این شورا متشکل از برخی از اعضای دانشکده تربیت بدنی، کارمندان اداره تربیت بدنی، دانشجویان فعال انجمن های ورزشی و معاونت دانشجویی و معاونت پشتیبانی و اداری و مالی دانشگاه برگزار شد.

دکتر ذوالفقاری در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش ورزش دربهبود کیفیت زندگی دانشجویی گفت: ورزش باید از یک کار فوق برنامه به یک کار متنی و در بطن برنامه‌ریزی تمامی دانشجویان تبدیل شود.

وی افزود: باید روح معنوی و فرهنگی در ورزش دانشگاه دمیده شود تا برداشت و نتیجه ای چند جانبه از حیطه ورزش دانشجویان داشته باشیم.

دکتر مستعان معاون دانشجویی دانشگاه با اشاره به رویکردهای این معاونت در حوزه ورزش گفت: در موضوع ورزش دانشگاهی، باید با برنامه جدی‌تر و محوری‌تر عمل شود و ضمن اختصاص دادن بودجه‌ای بیشتر به این حوزه، از ورزش قهرمانی و همگانی حمایت بیشتری شود.

دکتر زهره‌وندیان رئیس اداره تربیت‌بدنی دانشگاه نیز در ادامه، با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه های این اداره در سال ۱۴۰۲ به دستاورد‌های ورزشی دانشگاه اراک و پیشرفت و فراگیری ورزش در بین دانشجویان و کارکنان دانشگاه اشاره کرد.

نمایندگان دانشجویان نیز در این جلسه، ضمن مطرح کردن مطالبات برحق سایر دانشجویان در حضور مسئولین دانشگاه، خواستار حمایت بیشتر مسئولین از حوزه تربیت بدنی و ورزش دانشگاه و بیشتر دیده شدن فعاایت‌های دانشجویان در این زمینه شدند.