ورود مجله تنوع زیستی دانشگاه اراک به مستر لیست مجلاتISI

افتخاری دیگر برای دانشگاه اراک:

ورود مجله تنوع زیستی دانشگاه اراک به مستر لیست مجلاتISI

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مجله تنوع زیستی دانشگاه اراک به مستر لیست مجلات آی اس آی ورود پیدا کرده است.

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه این موفقیت که حاصل پیگیری، تلاش و ایجاد ارتباط موثر با جامعه علمی بین المللی است را به خانواده ی دانشگاه اراک تبریک عرض نموده و برای تیم مدیریتی مجله خصوصا جناب آقای دکتر مرتضی نادری عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی تبریک عرض می نماید.