پایان نامه کارشناسی ارشد تقاضا محور با هدف حل مسائل جامعه و صنعت

پایان نامه کارشناسی ارشد تقاضا محور با هدف حل مسائل جامعه و صنعت

استاد راهنما: دکتر رفعت محمدی

دانشجو: محمدعلی سالاری گروه آموزشی مهندسی مکانیک

متقاضی: شرکت فرا توسعه کیاسا