پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تاریخ

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تاریخ

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تاریخ دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 21/6/1394با پذیرش دانشجو درمقطع دکتری در رشته تاریخ ایران اسلام در دانشگاه اراک موافقت نمودند.

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تاریخ

دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 21/6/1394با پذیرش دانشجو درمقطع دکتری در رشته تاریخ ایران اسلام در دانشگاه اراک موافقت نمودند.

بنا برگزارش معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه اراک از بهمن ماه 94 در مقطع دکتری دانشجوپذیرش
خواهد نمود.

کد خبر :890-110

25شهریورماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :