پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تاریخ

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تاریخ


پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تاریخ دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 21/6/1394با پذیرش دانشجو درمقطع دکتری در رشته تاریخ ایران اسلام در دانشگاه اراک موافقت نمودند.

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تاریخ

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تاریخ دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 21/6/1394با پذیرش دانشجو درمقطع دکتری در رشته تاریخ ایران اسلام در دانشگاه اراک موافقت نمودند.

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تاریخ

دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 21/6/1394با پذیرش دانشجو درمقطع دکتری در رشته تاریخ ایران اسلام در دانشگاه اراک موافقت نمودند.

بنا برگزارش معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه اراک از بهمن ماه 94 در مقطع دکتری دانشجوپذیرش
خواهد نمود.

کد خبر :890-110

25شهریورماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :