پژوهشی کاربردی در حوزه محیط زیست/بررسی آلودگی صوتی و نوری مجوعه دانشگاه اراک

پژوهشی کاربردی در حوزه محیط زیست/بررسی آلودگی صوتی و نوری مجوعه دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در راستای تحقق و گسترش پایان نامه های کاربردی، در پژوهشی کاربردی در دانشکده کشاورزی و محیط زیست دانشگاه اراک، محققان این دانشکده به بررسی آلودگی صوتی و نوری مجموعه دانشگاه اراک پرداختند. در این پژوهش که توسط آقای رضا جمشیدی و به راهنمایی آقای دکتر امیر انصاری و خانم دکتر آزاده کاظمی از گروه محیط زیست به انجام رسیده است، نتایج جالب توجهی به دست آمده است. دکتر امیر انصاری در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک در تشریح اهم نتایج به دست آمده از این تحقیق عنوان کرد: استاندارد جهانی و ملی میزان صوت موجود در منطقه آموزشی در هنگام روز 55 دسی بل و در هنگام شب برابر با 40 دسی بل می باشد که بر اساس نتایج به دست آمده میزان تراز صوت در بیشتر بخش های مجموعه دانشگاه اراک بالاتر از حد استاندارد جهانی می باشد. وی افزود: بیشترین میزان تراز فشار صوت در بخش لابی و راهروها با تراز 58/75 دسی بل می باشد که تأثیر مستقیم بر بخش اداری و آموزشی دارد. در بین دانشکده ها، بیشترین آلودگی صوتی با تراز 63/80 دسی بل به دانشکده هنر و کمترین میزان آلودگی صوتی به دانشکده کشاورزی و محیط زیست اختصاص داشته است. در بین محوطه ها نیز بیشترین آلودگی صوتی مربوط به محوطه پردیس سردشت با تراز 21/87 دسی بل می باشد. وی همچنین خاطر نشان کرد: در بین محوطه ها با توجه به پراکندگی مجموعه دانشگاه اراک بیشترین تراز نوری محوطه سایت مرکزی (شریعتی) با تراز نور 25/103 لوکس می باشد و کمترین میزان نوری نیز به محوطه خوابگاه پسرانه امیرکبیر اختصاص داشته است. در مجموع با توجه به اولویت ها در روز عادی محوطه پردیس سردشت، دانشکده هنر، دانشکده علوم ورزشی و محوطه مرکزی پر سر و صدا ترین سایت های مجموعه دانشگاه اراک می باشند و در بخش آلودگی نوری نیز ساختمان دکتر قریب، ساختمان آزمایشگاه مرکزی و ساختمان واحدهای فناور مرکز رشد پر نورترین بخش های مجموعه دانشگاه اراک هستند.

آدرس کوتاه :