پژوهش های کاربردی دانشگاهی ناجی محیط زیست

پژوهش های کاربردی دانشگاهی ناجی محیط زیست

تیم تحقیقاتی گروه شیمی دانشگاه اراک یک نانو صفحه با کارایی بالا برای جذب و تشخیص ترکیبات آلی فرار مضر در محیط زیست طراحی کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، استفاده از فن آوری نانو در طراحی نانو ساختارهای با قابلیت بالا در جذب وتشخیص مواد آلاینده و مضر برای محیط زیست از موضوعات بسیار مهم تحقیقاتی می باشد. درتحقیقی که اخیرا توسط رضوان رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک و به سرپرستی پروفسور محمد سلیمان نژاد انجام شده است؛ کارایی نانو صفحه AL2C بعنوان یک جاذب موثر برای جذب و تشخیص چند نمونه از مواد آلی فرار مضر مانند بنزن؛ استالدهید؛ وینیل کلراید؛ اتیلن اکساید و ... با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی به اثبات رسیده است. 

نتایج این تحقیق در مجله بسیار معتبر Q1 :

Journal of Hazardous Materials با ضریب تاثیر 9.038 در سال 2020 پذیرفته شده است .

 

محققین این طرح پژوهشی در تشریح تفاوت این نانو صفحات با نمونه های قبل  اظهار کردند: مهم ترین امتیاز مطالعه حاضر این است که، در مطالعات قبلی تبدیل نانوساختارها برای کاربرد به عنوان حسگر با دستکاری نانوساختارها مانند جایگزینی و تزئین اتم ها وعامل دار کردن به روش شیمیایی همراه بود درحالیکه در این مطالعه نشان داده شده است که نانوساختار AL2Cخالص می تواند به عنوان یک ابزار سنجش امیدوارکننده برای تشخیص مواد آلی فرار سمی مورد مطالعه کاربرد داشته باشد. این یک یافته مهم است زیرا ایجاد تغییرات ساختاری در نانوساختارها یک فرآیند گران و پیچیده است.