پیام تبریک ریاست دانشگاه اراک برای آغاز سال تحصیلی جدید

پیام تبریک ریاست دانشگاه اراک برای آغاز سال تحصیلی جدید