پیام دعوت استادان دانشگاه اراک از دانشجویان برای مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری

پیام دعوت استادان دانشگاه اراک از دانشجویان برای مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری