پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات پروپان در حضور هیدروکربن‌های سبک

پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات پروپان در حضور هیدروکربن‌های سبک

آنچه هیدرات نامیده می شود در واقع کریستالهای یخ می باشد که به علت وجود مولکولهای سبک در زمان تشکیل کریستال، مولکولهای مذکور در داخل شبکه کریستالی گرفتار می شوند. تشکیل هیدرات نیاز به وجود آب، مولکولهای سبک، خصوصا هیدروکربنها و شرایط ترمودینامیکی مناسب از لحاظ دما و فشار دارد.  این ساختمان نسبت به یخ معمولی پایدارتر است. علاوه بر این امکان تجمع کریستالهای کوچک و تشکیل کلوخه های بزرگتر هم از ویژگیهای هیدراتها می باشد.

در فرآوری و انتقال هیدروکربنهای حاوی آب و هیدروکربنهای سبک، مثل انتقال گاز طبیعی، جداسازی متان و اتان از میعانات نفتی و موارد مشابه، شرایط تشکیل هیدرات وجود دارد. در صورت تشکیل هیدرات که به ‌صورت جامد می باشد، انتقال هیدروکربن در خطوط لوله و همچنین فرایند جداسازی دچار مشکل می شود. در تحقیق صورت گرفته ای که توسط دکتر علیرضا فضلعلی و همکارانشان بررسی شده است در فرایند جداسازی پروپان و بوتان از متان و اتان در مخلوطی حاوی این هیدروکربنها، شرایط تشکیل، میزان و نوع هیدرات بوجود آمده چگونه است؟ هدف این تحقیق پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات بوده است که به عوامل مهمی مثل دما و فشار عملیاتی، غلظت هیدروکربنها و آب موجود بستگی دارد. با استفاده مدلسازی ترمودینامیکی تعادلات فازی با کاربرد معادلات حالت و همچنین انجام آزمایش در شرایط واقعی، نتایج حاصل و برای سیستم عملیاتی ارائه شده است. این تحقیق به سفارش یکی ازمجتمع های واقع در عسلویه و با همکاری یکی از کارشناسان آن مجموعه و البته حمایتهای مالی و معنوی آنها صورت گرفته است. البته با توجه به اهمیت موضوع، نتایج تحقیق هم در مجله معتبر Fluid phase equilibria به چاپ رسیده است.

 

آدرس کوتاه :