اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

چاپ مقاله با ضریب تاثیر 8/26 توسط دکتر احسان صالحی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی

چاپ مقاله با ضریب تاثیر 8/26 توسط دکتر احسان صالحی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی

دکتر احسان صالحی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی در انتشار مقاله ای که در ذیل خبر درج شده است در مجله معتبر Journal of Materials Chemistry A با ضریب تاثیر برابر با 8.262 با تیم پژوهشی پروفسور مسعود سروش (استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی و بیوشیمی دانشگاه Drexel آمریکا) همکاری داشته اند.این مجله توسط ناشر معتبر Royal Society of Chemistry چاپ می شود.مقاله مذکور اخیرا برای چاپ پذیرفته شده است.شایان ذکر است که نام دکتر صالحی بعنوان نویسنده سوم در مقاله ذکر شده است.

عنوان مقاله:

Efficient CO2-Removal Using Novel Mixed-Matrix Membranes with Modified TiO2 Nanoparticles

نویسندگان:

Ahmad Arabi Shamsabadi, Farzad Seidi, Ehsan Salehi, Mohammad Nozari, Ahmad Rahimpour and Masoud Soroush

لینک مقاله:

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ta/c6ta09990d#!divAbstract

لینک صفحه اول مقاله


دانشکده ها

ویدیو ها