چاپ 12 جلد کتاب جدید در انتشارات دانشگاه اراک

چاپ 12 جلد کتاب جدید در انتشارات دانشگاه اراک

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، 12جلد کتاب تالیفی و ترجمه دانشگاه اراک به چاپ رسیده است.
 
-لیست کتاب های چاپ شده به شرح زیر است: تخت بافت های ترکیه،ترجمه دکتر محمد افروغ عضو هیات علمی دانشکده هنر
 
-پیشرفت های نوین در مدیریت منابع آب(دوجلد)، نوشته: دکتر شهلا پایمزد و دکتر مهنوش مقدسی اعضای هیات علمی گروه مهندسی آب
 
-مشکلات حرکتی در اختلال های رشدی راهنمایی های عملی برای ارزیابی و مدیریت، ترجمه دکتر حسن خلجی و دکتر جلیل مرادی از اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی
 
-مکمل های میکروبی زنده و پری بیوتیک ها برای دام و طیور، ترجمه دکترحسینعلی قاسمی و دکتر مهدی کاظمی بن چناری از اعضای هیات علمی گروه علوم دامی
 
-تلقیح مصنوعی و درمان ناباروری درحیوانات شیرده، ترجمه دکتر مهدی خدایی مطلق عضو هیات علمی گروه علوم دامی
 
-خواص و کارایی فولاد های ابزار، ترجمه: دکتر حسین مستعان عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و مهندس صادق ورمرزیار
 
-نقد قرآن محور آموزه های تورات، ترجمه دکتر علیرضا طبیبی و دکتر فاطمه دسترنج از اعضای هیات علمی گروه الهیات
 
-کنترل و بهره برداری از مزارع بادی متصل به شبکه، ترجمه: دکتر مزدک عبادی و دکتر خسرو خاندانی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق
 
-راهنمای شکست و خستگی برای مهندسان جوش، مترجمین: دکتر فردین نعمت زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و مهندس علیرضا نوری
 
-طراحی سازه های فولادی جوشکاری شده، مترجمین: دکتر فردین نعمت زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد ومهندس امیره جلالی و مهندس علیرضا نوری
 
-ده آموزه برای جهان پساپاندمی، ترجمه دکتر ابراهیم آقامحمدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق
 
 
شایان ذکر است علاقمندان جهت خریداری کتاب های انتشارات دانشگاه اراک به سایت http://press.araku.ac.ir/  مراجعه نمایند.
آدرس کوتاه :