کارگاه استاندارد سازی و نمایه سازی مجلات علمی در دانشگاه اراک برگزار شد.

کارگاه استاندارد سازی و نمایه سازی مجلات علمی در دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک کارگاه استاندارد سازی و نمایه سازی مجلات علمی با حضور دکتر نژاد ابراهیمی مدیر کل محترم سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت عتف و دکتر طاهری مشاور محترم نمایه سازی وزارتخانه روز چهارشنبه ۲۲ شهریورماه در دانشگاه اراک برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور سردبیران، مدیران مسول، مدیران اجرایی و کارشناسان مجلات برگزار گردید، راهکارهای نمایه سازی و ارتقای داخلی و بین المللی مجلات بررسی و ارائه گردید.

آدرس کوتاه :