کرسی علمی-ترویجی با عنوان: رویکردی جدید به ماجرای برخورد ایرانیان با ورود اسلام؛ مقاومت در آستانه مرزها

کرسی علمی-ترویجی با عنوان: رویکردی جدید به ماجرای برخورد ایرانیان با ورود اسلام؛ مقاومت در آستانه مرزها

آدرس کوتاه :