کسب رتبه اول رساله دکتری گروه الهیات دانشگاه اراک در جشنواره "انتخاب رساله ها و مقالات برتر قرآنی"

کسب رتبه اول رساله دکتری گروه الهیات دانشگاه اراک در جشنواره "انتخاب رساله ها و مقالات برتر قرآنی"

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مقاله مستخرج از رساله سرکار خانم دکتر احسانی عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه اراک و دانشجوی دکتری فارغ التحصیل ایشان به نام آقای سید ابراهیم مرتضوی باعنوان" نقد نظریه نسخ عقلی از دیدگاه عقل، قرآن وحدیث " در جشنواره ‍‍"انتخاب رساله ها ومقالات برتر قرآنی" بامحوریت کاربردی سازی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم موفق به کسب رتبه اول کشوری و دریافت لوح تقدیر از معاون محترم وزیر گردیدند.شایان ذکر است سال گذشته نیز رساله دانشجوی دکتری گروه الهیات موفق به کسب رتبه سوم کشوری گردید.