کسب رتبه سوم دانشگاه اراک در نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد مجریان

کسب رتبه سوم دانشگاه اراک در نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد مجریان


در آخرین ارزیابی دفتر ارتباط جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاه اراک رتبه سوم نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد مجریان را به دست آورد.

کسب رتبه سوم دانشگاه اراک در نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد مجریان

در آخرین ارزیابی دفتر ارتباط جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاه اراک رتبه سوم نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد مجریان را به دست آورد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک طبق آخرین ارزیابی دفتر ارتباط جامعه و صنعت معاونت پژهشی وزارت عتف دانشگاه اراک در بین دیگر دانشگاه های کشور رتبه سوم نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت به تعداد مجریان را از آن خود کرد.

در بخش دیگری از این ارزیابی دانشگاه اراک در تعداد پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مورد حمایت مالی صنایع یا دستگاه های اجرایی در بین دانشگاه های و موسسات عالی کشور رتبه نهم را بدست آورد.

همچنین این دانشگاه در نسبت مبلغ قرار دادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به تعداد اعضای هیات علمی نیز رتبه دوازدهم را بدست آورد.

آدرس کوتاه :