کسب مقام اول دانشگاه اراک در ارزشیابی عملکرد و برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی استان مرکزی

کسب مقام اول دانشگاه اراک در ارزشیابی عملکرد و برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی استان مرکزی

دانشگاه اراک موفق به کسب رتبه نخست در ارزشیابی عملکرد و برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی استان مرکزی در سال 1397 شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، بر اساس گزارش رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی، دانشگاه اراک در "ارزشیابی عملکرد و برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی دستگاه اجرایی در سال 1397" از بین 44 دستگاه اجرایی استان مرکزی، مقام نخست در برگزاری بیشترین میزان ساعت آموزشی را کسب نموده است.

روابط عمومی دانشگاه اراک، این موفقیت را به همکاران محترم دانشگاه و به خصوص حوزه مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری و همچنین مسئول محترم آموزش کارکنان که متولی برگزاری دوره های آموزشی می باشند را تبریک می گوید.