کشف وثبت فاژ جدید در بانک ژن جهانی

کشف وثبت فاژ جدید در بانک ژن جهانی

دکتر مجید کمیجانی عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه اراک به همراه تیم تحقیقاتی خود موفق به ثبت فاژ جدید در بانک ژن جهانی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،تیم تحقیقاتی به سرپرستی آقای دکتر مجید کمیجانی عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی-بخش میکروبیولوژی دانشگاه اراک موفق به کشف فاژ جدید با نام vB_CsaP_009 شد. این تیم ضمن تعیین کامل توالی این فاژ آن را به شماره دسترسی LC519601.1 در بانک جهانی ژن به ثبت رسانده اتد.
آدرس دسترسی :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC519601.1/ 

 

 

روابط عمومی دانشگاه اراک، این موفقیت ارزنده را به دانشگاهیان دانشگاه اراک، خاصه جناب آقای دکتر مجید کمیجانی تبریک می گوید و توفیقات روزافزون را برای ایشان خواستار است.