گرد همایی دانشجویان شاهد و ایثار گربرگزار گردید.

گرد همایی دانشجویان شاهد و ایثار گربرگزار گردید.


گرد همایی دانشجویان شاهد و ایثار گربرگزار گردید. گردهمایی یک روزه دانشجویان شاهد و ایثارگر در مورخ 16/2/94 در محل مزرعه دانشگاه و با حضور دکتر حمیدی ریاست دانشگاه , مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران و اساتید مشاور گروههای آموزشی برگزار گردید .

گرد همایی دانشجویان شاهد و ایثار گربرگزار گردید.

گرد همایی دانشجویان شاهد و ایثار گربرگزار گردید. گردهمایی یک روزه دانشجویان شاهد و ایثارگر در مورخ 16/2/94 در محل مزرعه دانشگاه و با حضور دکتر حمیدی ریاست دانشگاه , مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران و اساتید مشاور گروههای آموزشی برگزار گردید .

گرد همایی دانشجویان شاهد و ایثار گربرگزار گردید.

      گردهمایی یک روزه دانشجویان شاهد و ایثارگر در  مورخ 16/2/94  در محل مزرعه دانشگاه و با حضور دکتر حمیدی ریاست دانشگاه , مسئولین بنیاد شهید  و امور ایثارگران و اساتید مشاور گروههای آموزشی برگزار گردید .

آدرس کوتاه :