9 دی، تجلی حمایت مردم از جمهوری اسلامی

9 دی، تجلی حمایت مردم از جمهوری اسلامی