تماس با ما

عنوان

متن پیام
نام و نام خانوادگی حوزه سمت داخلی مستقیم
دکتر حسین مستعان دفتر ریاست و روابط عمومی رئیس حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی 1010 32621010
سعید سبحانی نژاد دفتر ریاست و روابط عمومی مسئول دفتر ریاست 1000 32621000
علی غلامعلیان دفتر ریاست و روابط عمومی مسئول دفتر ریاست 1004 32621004
دکتر قاسم عیسی آبادی دفتر ریاست و روابط عمومی سرپرست دفتر همکاری های علمی بین المللی 1024 32621022
مجتبی سمیعی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1020 32621020
مریم غلامی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1022 32621024
حسین شهبازی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1024 32621024
دکتر سید محمد حسینی گروه نظارت و ارزیابی سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 1052 32621052
پویا حمیدی گروه نظارت و ارزیابی کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی 1050 32621050
منصور صیدی گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1050 32767305
مریم بهزادی نیا گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر کارشناس امور ایثارگران 32767305
محسن فدائی اداره گزینش مدیر هسته گزینش کارکنان 1070 32621070
مریم طادی بنی اداره گزینش کارشناس امور گزینش 1070 32621070
محمود نجفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1300 32621300
علی سلیمانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سرپرست مدیریت سامانه های آموزشی 1330 32621330
افسانه رضایی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب 1370 32621370
فاطمه کاشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس ترفیعات و هیآت ممیزه 1308 32621370
زهرا منصوری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس آموزش 1332 32621332
دکتر محمد حسین آبنوسی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1322 32621322
محمدعلی امیری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 1324 32621324
کیارش آقاخانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 1328 32621328
حسین محمدی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی 1326 32621326
دکتر حامد صفی خانی گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان - گروه آموزش های تخصصی مدیر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان 1360 32621360
دکتر نازنین شاه کرمی گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان - گروه آموزش های تخصصی سرپرست گروه آموزش های تخصصی دانشگاه 1390 32621390
فاطمه مرجانی گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان - گروه آموزش های تخصصی کارشناس مرکز آموزش های آزاد و استعدادهای درخشان 1390 32621390
رقیه فرجی گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان - گروه آموزش های تخصصی کارشناس پذیرش و ثبت نام 1332 32621332
دکتر محمدعلی بداغی فرد امور آموزشی دانشگاه مدیر امور آموزشی 232 32770099
زهرا خواجوی امور آموزشی دانشگاه معاون آموزش کل 237 32760105
مهدی محمودی فراهانی امور آموزشی دانشگاه مسئول دفتر آموزش کل 220 32770099
سید قاسم حسینی امور آموزشی دانشگاه بایگانی آموزش کل 211 32761006
نسرین فراهانی امور آموزشی دانشگاه بایگانی آموزش کل 315 32761006
حسام الدین شیخی اداره امتحانات و اداره فارغ التحصیلی سرپرست اداره دانش آموختگان و مسئول امور مؤسسات غیرانتفاعی 315 32621382
مهری آنجفی اداره امتحانات و اداره فارغ التحصیلی کارشناس خدمات آموزشی 239 32767304
اعظم سمیعی اداره امتحانات و اداره فارغ التحصیلی کارشناس آموزش 236 32780600
مریم بیاتی اداره امتحانات و اداره فارغ التحصیلی کارشناس آموزش 236 32780600
لیلا محمدی نسب اداره امتحانات و اداره فارغ التحصیلی کارشناس آموزش 236 32780600
عاطفه رستم پور ثبت نام کارشناس آموزش 235 32776001
زهره محمدی ثبت نام کارشناس آموزش 235 32776001
ماجد دژدار معاونت پژوهش و فناوری مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری 2000 32622000
حسین مقدسی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی مسئول دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی 1414 32621414
مهدی باجلان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 1412 32621412
مهدی سنبلی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی کارشناس برنامه ریزی و بودجه 1416 32621416
سعید محمودی مدیریت امور اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری 1602 32621602
جواد سعادت نواز مدیریت امور اداری و پشتیبانی مسئول دفتر امور اداری و پشتیبانی 1652 32621652
حامد حبیبی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارشناس کارگزینی 1670 32621670

« بازگشت

اطلاعات تماس دانشکده ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دانشکده علوم ورزشی دانلود (1,206.9k)
دانشکده فنی و مهندسی دانلود (1,530.2k)
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانلود (497.3k)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانلود (642.2k)
دانشکده علوم پایه دانلود (1,334.8k)