تماس با ما

عنوان

متن پیام
نام و نام خانوادگی حوزه سمت داخلی مستقیم
دکتر حسین مستعان دفتر ریاست و روابط عمومی رئیس حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی 1010 32621010
سعید سبحانی نژاد دفتر ریاست و روابط عمومی مسئول دفتر ریاست 1000 32621000
علی غلامعلیان دفتر ریاست و روابط عمومی مسئول دفتر ریاست 1004 32621004
دکتر قاسم عیسی آبادی دفتر ریاست و روابط عمومی سرپرست دفتر همکاری های علمی بین المللی 1062 32621022
مجتبی سمیعی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1020 32621020
مریم غلامی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1022 32621024
سینا طاهری منش دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1024 32621024
دکتر سید محمد حسینی گروه نظارت و ارزیابی سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 1052 32621052
پویا حمیدی گروه نظارت و ارزیابی استانی کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی 1050 32621050
دکتر احمد همتا گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1030 32621032
مریم بهزادی نیا گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر کارشناس امور ایثارگران 1032 32621032
محسن فدائی اداره گزینش مدیر هسته گزینش کارکنان 1070 32621070
مریم طادی بنی اداره گزینش کارشناس امور گزینش 1070 32621070
محمود نجفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1300 32621300
علی سلیمانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سرپرست مدیریت سامانه های آموزشی 1330 32621330
افسانه رضایی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب 1342 32621342
فاطمه کاشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس ترفیعات و هیآت ممیزه 1308 32621308
زهرا منصوری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس برنامه ریزی درسی و حق التدریس 1332 32621332
دکتر محمد حسین آبنوسی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1322 32621322
محمدعلی امیری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 1324 32621324
کیارش آقاخانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 1328 32621328
حسین محمدی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناس خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی 1326 32621326
دکتر مهدی مدبری فر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان مدیر گروه امور دانشجویان استعدادهای درخشان 1340 32621340
دکتر معین طاهری گروه آموزش های تخصصی سرپرست گروه آموزش های تخصصی دانشگاه 1390 32621390
دکتر محمدعلی بداغی فرد امور آموزشی دانشگاه مدیر امور آموزشی 1350 32621350
زهرا خواجوی امور آموزشی دانشگاه معاون آموزش کل 32621354 1354
مهدی محمودی فراهانی امور آموزشی دانشگاه مسئول دفتر آموزش کل 1350 32621350
سید قاسم حسینی امور آموزشی دانشگاه بایگانی فارغ التحصیلان(بایگانی راکد) 1386 32621386
نسرین فراهانی امور آموزشی دانشگاه بایگانی آموزش کل(بایگانی جاری) 1366 32621366
مریم بیاتی اداره دانش آموختگان کارشناس اداره دانش آموختگان 1382 32621382
مهری آنجفی اداره امتحانات کارشناس اداره امتحانات 1370 32621370
لیلا محمدی نسب اداره دانش آموختگان کارشناس اداره دانش آموختگان 1372 32621372
مریم بیاتی اداره امتحانات و اداره فارغ التحصیلی کارشناس آموزش 236 32780600
عاطفه رستم پور ثبت نام کارشناس آموزش 235 32776001
زهره محمدی ثبت نام کارشناس آموزش 235 32776001
ماجد دژدار معاونت پژوهش و فناوری مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری 2000 32622000
حسین مقدسی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی مسئول دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی 1414 32621414
مهدی باجلان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 1412 32621412
مهدی سنبلی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی کارشناس برنامه ریزی و بودجه 1416 32621416
سعید محمودی مدیریت امور اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری 1602 32621602
جواد سعادت نواز مدیریت امور اداری و پشتیبانی مسئول دفتر امور اداری و پشتیبانی 1652 32621652
حامد حبیبی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارشناس کارگزینی 1670 32621670
دکتر حامد صفی خانی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی مدیر گروه امور دانشجویان استعداد های درخشان 1360 32621360
دکتر نازنین شاه کرمی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی سرپرست گروه آموزشهای تخصصی دانشگاه 1390 32621390
فاطمه مرجانی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی کارشناس مرکز آموزش های آزاد و استعداد های درخشان 1390 32621390
رقیه فرجی امور دانشجویان استعداد های درخشان-آموزش های تخصصی کارشناس پذیرش و ثبت نام 1332 32621332
حسام الدین شیخی اداره امتحانات و فارغ التحصیلی سرپرست اداره دانش آموختگان و مسئول امور موسسات غیرانتفاعی 32621382
اعظم سمیعی اداره امتحانات و فارغ التحصیلی کارشناس آموزش 236 32780600
حسن شهبازی دفتر ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1024 32621022
اداره حراست 1100 32621100
منصور صیدی گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگز 32767305
دکتر مهران شاه منصوری معاونت پژوهشی و فناوری مدیر امور پژوهشی 2020 32622020
فاطمه اکبرآبادی معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهشی 2042 32622042
مهدی جیرمایی صالحی معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهش 2024 32622024
محمد عرشیا معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس پژوهش 2022 32622022
دکتر یوسف پاینده مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه 2040 32622040
پریسا اویسی مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت کارشناس ارتباط با صنعت 2026 32622026
سید تقی میری شکتایی مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت مدیر فناوری,کارآفرینی و تجاری سازی 5436 32625436
کیمیا فوقی مدیریت فناوری,کارآفرینی وتجاری سازی-مدیریت ارتباط با صنعت کارشناس مرکز کارآفرینی 2042 32622042
دکتر محسن باقری مدیریت کتابخانه مرکزی مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 285 32774008
منوچهر زندیه مدیریت کتابخانه مرکزی معاون کتابخانه مرکزی 287 32774008
توران افتخاری مدیریت کتابخانه مرکزی کارشناس نشریات کتابخانه مرکزی 373 32777400-4
مهدی پژوهان مدیریت کتابخانه مرکزی کارشناس بخش مرجع کتابخانه مرکزی 288 32777400-4
سعید حیدری مدیریت کتابخانه مرکزی کتابدار 290 32777400-4
مرضیه فاضلی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مسئول مرکز اطلاع رسانی 323 32780702
لیلا قند ریز مدیریت کتابخانه مرکزی کارشناس فهرست نویسی کتابخانه مرکزی 288 32777400-4
عین الله محمدی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد کارشناس کتابداری 290 32777400-4
دکتر وحید رافع مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات سرپرست فناوری اطلاعات 2200 32622200
فرهنگ سیف علیان مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات معاون مرکز انفورماتیک و ارتباطات 2222 32622222
فریبا امیری هزاروه مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس کامپیوتر - انفورماتیک 2264 32622264
ایمان امینی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس نرم افزار - انفورماتیک 2262 32622262
سید مهدی خلیلی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس نرم افزار-انفورماتیک 2274 32632274
احسان خوشبخت مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس وب - انفورماتیک 2220 32622220
حسین عباسی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس شبکه 2254 32622254
پویه ارباب زاده مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس کامپیوتر 2272 32622252
مریم میرزازاده مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس سخت افزار 2276 32622270
علی نوازفی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس شبکه پیو 2270 32632270
مسعود زمانی مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس شبکه پیو مرکز انفورماتیک 2270 32622270
احسان میرزایی مقدم مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطلاعات کارشناس سخت افزار 2250 32622250
حسین مقدسی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی کارشناس آموزش و کارکنان-مسئول دفتر معاونت پشتیبانی 1414 32621414
احترام حیدری مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی 1410 32621410
مهدی باجلان مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 1412 32621412
مهدی سنبلی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی کارشناس بودجه 1416 32621416
زهرا فیروزی نظام آبادی مدیریت برنامه , بودجه و توسعه منابع انسانی کارشناس آماتر 1418 32621418
سعید محمودی مدیریت امور اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری و پشتیبانی 1602 32621602
علی مرادی مدیریت امور اداری و پشتیبانی سرپرست اداره کارگزینی 1600 32621600
جواد سعادتی نواز مدیریت امور اداری و پشتیبانی بازنشستگی و رفاه 1652 32621652
حامد حبیبی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارگزین 1670 32621670
حمیدرضا کمانکش مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارشناس امور اداری 1660 32621660
رضا محمدی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارگزین اعضای هیات علمی 1662 32621662
معصومه امیری زاده مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارگزین 1672 32621672
مجید مینا عراقی مدیریت امور اداری و پشتیبانی سرپرست اداره رفاه و بازنشستگی 1610 32621610
تورج فرخ فال مدیریت امور اداری و پشتیبانی سرپرست اداره تدارکات 1680 32621680
قاسم صوفی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارپرداز امور عمرانی تدارکات 1682 32621682
احمد اسلامی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارپرداز تدارکات 1684 32621684
حسین بنیادی مدیریت امور اداری و پشتیبانی کارپرداز تدارکات 1690 32621690
علی حبیبی امور اداری و پشتیبانی مسئول انبار مرکزی 1630 32621630
ولی اله...امیدی امور اداری و پشتیبانی حسابدار تدارکات 1686 32621686
علی حسنی امور اداری و پشتیبانی رئیس اداره امور عمومی دانشگاه 32621620
علی لطیفی دبیرخانه سرپرست دبیخانه مرکزی 1040 32621040
جمشید سعادت نواز دبیرخانه متصدی دبیرخانه آموزش کل 289 32774031
حشمت اله...جودکی دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 289 32774031
فرشته فیضی دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 1042 32621042
احمد باقری دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 1044 32621044
حجت اله... دلاوری دبیرخانه متصدی دبیرخانه مرکزی 1044 32621044

« بازگشت

واحد های دیگر

اسناد
عنوان توضیح دانلود
بانک و آژانس دانلود (1,020.9k)
دفتر نهاد رهبری دانلود (1,057.5k)