انتصاب سرگروهی تخصصی دکتر سجادی در اجرای برنامه نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی

انتصاب سرگروهی تخصصی دکتر سجادی در اجرای برنامه نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی

دکتر سید ابوالفضل سجادی عضو هیئت علمی زبان و ادبیات عربی به عنوان سرگروه تخصصی صرف و نحو و عضو شورای سرگروه های تخصصی ملی در برنامه اعطای نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی که در دانشگاههای ایران و برخی دانشگاه های کشورهای دیگر شناخته شده است تصمیم به برگزاری برنامه نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی اتخاذ نموده است. این برنامه که مستلزم تشکیل داوران و گروه های تخصصی در زمینه های مختلف زبان و ادبیات عربی است، پس از بررسی و انجام تئوری های نحوه انتخاب، نشان مرجعیت علمی را به استادان و صاحب نظرانی اعطا خواهد کرد که  در زمینه های تخصصی مبدع نظریات علمی و ادبی هستند .

 در این برنامه بین المللی در بخَش صرف و نحو نیز دکتر سید ابوالفضل سجادی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی به عنوان مدیر گروه تخصصی داوران منصوب شدند.