کارکنان

          

                      

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:

محمود نجفی

 

سابقه کاری:

29 سال

پست الکترونیک:

m-najafi@office.araku.ac.ir

تلفن :

08632621300