الف) مشخصات مدیریت و کارکنان امور مالی

ردیف

عنوان پست / شغل

مشخصات شاغل

 

 

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی شاغل

تلفن

1

مدیر امورمالی

یاسر

رنجبر

فوق لیسانس مدیریت مالی

32621540

2

رئیس اداره اموال

داود

فتحی

دیپلم اقتصاد

32621544

3

رئیس حسابداری هزینه ای

مجید

کریمی

لیسانس حسابداری

32621720

4

کارشناس مسئول حسابداری تملک دارایی سرمایه ای

سیدحمید

حیدری بختیاری

فوق لیسانس مدیریت مالی

32621542

5

کارشناس مسئول حسابداری دانشجویی

داود

خجسته

فوق لیسانس حسابداری

65621556

6

کارشناس جمعداری اموال

محمد

فراهانی

لیسانس

32621558

7

کارشناس مسئول حقوق و دستمزد

حجت ا..

قهرمانی نیا

لیسانس حسابداری

32621528

8

کارشناس مسئول شهریه ودرآمدهای دانشجویی

منیژه

لشنی

لیسانس اقتصاد

32621552

9

کارشناس مسئول حسابداری تدارکات

ولی ا..

امیدی

فوق دیپلم حسابداری

32621686

10

عامل مالی و سرپرست امور عمومی دانشکده علوم پایه

محمد

زاهدی پویا

فوق لیسانس مدیریت مالی

       32627032

11

عامل مالی و سرپرست امور عمومی دانشکده علوم انسانی

ملک ابراهیم

عباسی

فوق لیسانس مدیریت مالی

32621820

12

عامل مالی و سرپرست امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی

علیرضا

مجرد

لیسانس حسابداری

32625403

13

مسئول دفترو بایگان مالی

موسی

شهرابی فراهانی

فوق دیپلم

32621520

14

کارشناس معاملات فصلی

علی

بابایی

لیسانس حسابداری

32621550

15

کارشناس مالی دریافت و پرداخت

فاطمه

حبیبی

فوق لیسانس حسابداری

32621554

               
 

 

ادارات مالی :

اداره اموال

اداره حسابداری هزینه ای

اداره حسابداری تملک دارایی های سرمایه ای

عاملین مالی :

عامل مالی و سرپرست امور عمومی دانشکده علوم پایه

عامل مالی و سرپرست امور عمومی دانشکده فنی ومهندسی

عامل مالی و سرپرست امور عمومی دانشکده علوم انسانی