معرفی مدیر امور مالی

در حال حاضر مدیریت امور مالی بر عهده ی جناب آقای یاسر رنجبر می باشد.

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت مالی

شماره تماس: 32621540

شرح وظایف:

1- انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
2- دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
3-تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در خصوص مواردی از قبیل دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذیصلاح
4- نظارت و کنترل سیستم های مالی موجود در دانشگاه
5- همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی
6- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات مالی دانشگاه
7- نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد آن
8- اعمال نظارت در حفظ، نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
9- تهیه وتدوین آئین نامه ها،بخشنامه ها ودستورالعمل های لازم مالی
10- تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط
11- نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های تابعه
12- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در حدود مقررات موجود